Funkcije filtera


Sagorevanjem dizel goriva nastaju nus proizvodi najrazličitijih vrsta. Direktno vidljiva komponenta izduvnih gasova kod motora koji su tek startovani, jeste beli dim sastavljen od neoksidisanih ili delimično oksidisanih ugljovodonika u obliku kapljica. Kod dizel motora pored gasovitih štetnih materija nalaze se i čvrste materije u obliku prašine koje imaju izuzetno štetan uticaj na životnu sredinu. Da bi se smanjila štetnost ovih „čestica“ uvedene su nove norme u projektovanju motora za motorna vozila. Tako su nastale norme EU3 i EU4 . Norma EU4 stupila je na snagu 2005 godine i danas preko 65% od svih novo registrovanih vozila sa dizel motorom u Evropskoj uniji ispunjavaju ovu normu. Norma EU5 stupila je na snagu 2008 godine, a 2014 godine se očekuje stupanje normi EU6 koje će dodatno pooštriti propise.
Grafik dozvoljenih graničnih vrednosti
Filter čestica
Filter čestica
Katalitički oslojen filter čestica smešten je u delu izduvne grane nakon turbo punjača. Sam filter se u suštini sastoji od dve komponente, oksidacionog katalizatora i filtera čestica. Kombinovani u jednu celinu čine katalitički oslojen filter čestica.
Sam filter se sastoji od keramičkog tela saćastog oblika napravljenog od silicijum karbida, smeštenog u metalno kućište. Keramičko telo je podeljeno na velik broj paralelno smeštenih malih kanala koji su naizmenično zatvoreni. Na ovaj način dobijeni su ulazni i izlazni kanali, koji su odvojeni zidovima filtera. Zidovi filtera od silicijum karbida su porozni. Telo od silicijum karbida je oslojeno smesom od aluminijum oksida i ceroksida, ova smesa je nanešena u funkciji nosećeg sloja za katalizator.Noseći sloj je oplemenjen platinom koja služi kao katalizator (katalizator je materijal, koji izaziva ili sprečava hemijsku reakciju, a sam se pri tome ne menja i ne troši)
Pošto su kanali naizmenično zatvoreni kao ulazi i izlazni, izduvni gas koji sadrži čađ kroz porozne zidove filtera struji iz silicijum karbida. Tom prilikom se čestice čađi zadržavaju u ulaznim kanalima dok komponente koje su u gasovitom stanju prolaze. Potrebno je da filter bude određene dužine, kako bi se omogućila velika zapremina akumulacije čađi. U toku radnog veka filtera sve više se talože ostatci sagorevanja, time se smanjuje katalitička vrednost platine, a samim tim i funkcionisanje filtera.

DPF filteri - funkcije filtera

Pasivna regeneracija

U toku pasivne regeneracije čestice čađi sagorevaju kontinuirano bez učešća procesora motora. Položaj filtera čestica u blizini motora obezbeđuje da se na primer u toku vožnje autoputem postignu temperature izduvnog gasa od 350-500oC. Tom prilikom se čestice čađi usled reakcije sa oksidima azota pretvaraju u ugljen dioksid. Ovaj proces dešava se lagano i kontinuirano preko sloja platine, koja ovde služi kao katalizator.

Aktivna regeneracija

U toku aktivne regenaracije čestice čađi sagorevaju usled ciljanog povećanja temperature izduvnog gasa preko procesora motora. U gradskoj vožnji sa malim opterećenjem motora temperature gasa su preniske za pasivnu regeneraciju filtera čestica. Pošto se više ne može vršiti razgradnja čestica čađi, čađ se skuplja u filteru, preko procesora motora se uvodi aktivna regeneracija. Ovaj postupak traje oko 10 minuta. Čestice čađi sagorevaju pri temperaturi izduvnih gasova od 600-650oC  i pretvaraju se u ugljen dioksid.Preporučujemo vam da pogledate ovaj video kako biste u potpunosti razumeli kako funkcioniše DPF filter